Cestovní pojištění

Součástí ceny všech zájezdů  a pobytů Řecko 2022 je pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. asistenčních služeb (Klasik v.6)společnosti Kooperativa pojišťovna a.s. (dále jen pojišťovna). Při uzavření smlouvy o zájezdu do 31.1.2022. Později za poplatek.

 

  Pro turistické cesty na území Evropy - varianta Klasik č.6 (K06)
Pojištění léčebných výloh v zahraničí není sjednáno v rozsahu aktivní sport dle článku 16., odst. 2) pojistných podmínek.
Rozsah pojištění Limity plnění v Kč
Varianta 1
   
Pojištění léčebných výloh v zahraničí, dále jen „LVZ“ 5 000 000Kč
V rámci limitu pojistného plnění pro léčebné výlohy v zahraničí:  
- zubní ošetření 10 000Kč
- náklady na přepravu při zmeškání odjezdu do ČR 5 000Kč
- náklady na nový doklad a na přepravu při ztrátě či zničení cestovních dokladů 25 000Kč
Asistenční služby:
- doprovázející osoba (doprava) do limitu LVZ
- doprovázející osoba (ubytování) 2 000Kč/den, max. 10 000Kč
- náhradní pracovník (doprava) do limitu LVZ
- náhradní pracovník (ubytování) 2 000Kč/den, max. 10 000Kč
- zprostředkování finanční pomoci bez limitu
- osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí - doprava do limitu LVZ
- osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí - ubytování 2 000Kč/den, max. 10 000Kč


Za příplatek 297Kč / 324 Kč osoba/pobyt (11/12 dní), 405 Kč osoba/pobyt (15dní) je úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti, pojištění přerušení cesty, pojištění nevyužité cestovní služby, příp. pojištění právní pomoci (dále také jen „ÚZO“) a pojištění STORNO (Klasik v.1) na území Evropy. Při uzavření smlouvy o zájezdu do 31.1.2022.

  Pro turistické cesty na území Evropy - varianta Klasik č.1 (K01)
Pojištění léčebných výloh v zahraničí není sjednáno v rozsahu aktivní sport dle článku 16., odst. 2) pojistných podmínek.
Rozsah pojištění Limity plnění v Kč
Varianta 1
Pojištění STORNO 15 000Kč
   
Úrazové pojištění
- smrt následkem úrazu 100 000Kč
- trvalé následky úrazu 200 000Kč
- kompenzace pobytu v nemocnici 500Kč/den, max. 7 500Kč
Pojištění zavazadel 30 000Kč
Pojištění zpoždění zavazadel 1 000Kč/hod., max. 8 000Kč
Pojištění zpoždění letu 1 000Kč/hod., max. 8 000Kč
Pojištění odpovědnosti 4 000 000Kč
- spoluúčast na zapůjčeném vozidle -
Právní pomoc -
Pojištění přerušení cesty 10 000Kč
Pojištění nevyužité cestovní služby 10 000Kč

 

Varianta klasik č.1 (K02) se stornem do limitu 40 000Kč za příplatek 20Kč/den/osoba.


U zájezdů zakoupených od 1.2.2022 je pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. asistenčních služeb a úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti, pojištění přerušení cesty, pojištění nevyužité cestovní služby, příp. pojištění právní pomoci (dále také jen „ÚZO“) a pojištění STORNO na území Evropy (Klasik v.1+v.6 , K01)  zpoplatněno částkou 35Kč/den/osoba.

Připojištění na Covid (C) 15Kč/den. V tomto případě se pojištění lečebných výloh vztahuje na události, které vznikly v důsledku onemocnění COVID -19 na území států, které jsou dle "semaforu" MZČR označeny červeně nebo jsou neoznačené (resp. nejsou uvedeny ve Sdělení MZČR).

Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem CK (pojištěnou osobou) a pojišťovnou, případné pojistné události řeší pojištěná osoba přímo s pojišťovnou.

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný zákazník CK tímto prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s rozsahem a podmínkami sjednaného cestovního pojištění, zejména s výší pojistných částek a se zněním VPP. V případě, že zákazník CK uzavřel smlouvu o zájezdu pro více pojištěných osob, potvrzuje, že je oprávněn uvedené prohlášení učinit i jménem těchto osob. Na základní storno poplatek 1900 Kč/os. se nevztahuje pojištění stornovacích poplatků.

Ti z vás, kteří do cestovní smlouvy neuvedou datum narození, nemohou být pojištěni.

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) zde. 
Všeobecné pojistné podmínky můžete najít zde. 
Informační dokument o pojistném produktu zde.